Extranet-valikko
VALIKKO
Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 jatkaa vuoden 2016 lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016.

Elinkeinoelämän
Energiatehokkuussopimus
Teollisuus
Energiavaltainen teollisuus | Elintarviketeollisuus | Kemianteollisuus | Teknologiateollisuus | Puutuoteteollisuus | Yleinen teollisuus
Energia-ala
Energiantuotanto | Energiapalvelut
Palveluala
Kaupan ala | Matkailu- ja ravintolapalvelut | Autoala | Yleinen palveluala
Kiinteistöalan
Energiatehokkuussopimus
Toimitilakiinteistöt
Vuokra-asuntoyhteisöt
Kunta-alan
Energiatehokkuussopimus
Kaupungit & kunnat
Kuntayhtymät
Höylä IV
Energiatehokkuussopimus
Lämmityspolttonesteiden jakelu
Öljylämmityskiinteistöt
Taustat
Vastuullisempi huominen

Energian tehokas käyttö on vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Se maailmanlaajuisesti tunnustettu välttämätön toimi ja ensisijainen polttoaine (”first fuel”), kun tavoitteena on energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tehokas ja järkevä energiankäyttö säästää kustannuksia ja lisää toiminnan kannattavuutta.

Kohti energiaviisasta Suomea

Suomessa vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet. Energiatehokkuussopimuksilla katetaan yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta kaudella 2014–2020. Sopimustoiminta tukee myös direktiivin muissa artikloissa asetettujen velvoitteiden toteutusta ja osaltaan myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanoa.


Sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Ne helpottavat myös kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.  Energian tehokas käyttö edistää osaltaan Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Samalla se luo vihreää kasvua ja avaa markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille.

 
Vapaaehtoisuus toimii
Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoinen energiatehokkuussopimusmenettely toimii ja tuottaa tulosta.
Hyvien tulosten ansiosta Suomessa jatketaan vapaaehtoisella linjalla jatkossakin vuosina 2017–2025. Edellytyksenä on, että sopimustoiminta jatkuu kattavana ja täyttää asetetut tavoitteet energiankäytön tehostumisesta. Käytännössä tämä edellyttää, että vuonna 2017 käynnistyviin sopimuksiin liittyy heti alusta lähtien kattava määrä yrityksiä ja kuntia, jotka toteuttavat aktiivisesti energiatehokkuustoimia.
Sopimusten perusta
Tähtäimessä jatkuva parantaminen
Sopimusten tavoite on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
 
Valtio tukee sopimukseen liittyneitä
Valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella sopimuksiin liittyneiden yritysten ja kuntien muita energiatehokkuusinvestointeja sekä muiden kuin suurten yritysten energiakatselmuksia.
 
Toimien ja tulosten raportointi tärkeää
Sopimuksiin liittyneet raportoivat vuosittain tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja muista energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toiminnasta seurantajärjestelmään.
 
Sopimustoimintaan liittyvän raportoinnin avulla Suomi raportoi vuosittain EU:lle energiansäästön toteutumisesta. Jokainen toteutettu ja raportoitu energiankäytön tehostamistoimi on tärkeä.
Energiatehokkuussopimukset 2017–2025
Käyntiin neljä sopimusta
Vuosille 2017–2025 solmitut neljä energiatehokkuussopimusta kattavat elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, yksityinen palveluala), kiinteistöalan, kunta-alan ja lämmityspolttonesteiden jakelun.
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–2025
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Sopimukseen ovat sitoutuneet työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elintarviketeollisuusliitto ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kaupan Liitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Autoalan keskusliitto ry.
 
Yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään siinä esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpideohjelmia on laadittu:

 • energiavaltaiselle teollisuudelle – elinkeinoelämälle ja metsäteollisuudelle
 • elintarviketeollisuudelle
 • kemianteollisuudelle
 • teknologiateollisuudelle
 • puutuoteteollisuudelle
 • yleiselle teollisuudelle
 • energiantuotannolle
 • energiapalveluille
 • autoalalle
 • kaupan alalle
 • matkailu- ja ravintolapalveluille  ja
 • yleiselle palvelualalle
Lisäksi yritykset, joiden toimialueelle ei ole omaa toimenpideohjelmaa, voivat liittyä yleiseen teollisuuden tai palvelualan toimenpideohjelmaan.
 
Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017–2025
Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla.
 
Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Sopimuksen mukaisesti liittyjän asuinrakennuskanta liitetään ensisijaisesti Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
 
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2017–2025
Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI ovat sopineet energiankäytön tehostamisesta koskien vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen voivat pääsääntöisesti liittyä RAKLI:n jäsenyritykset, mutta kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
 
Yritykset liittyvät kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan asuinkiinteistöjen tai toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään niissä esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
 
Toimenpideohjelmia on laadittu asuinkiinteistöille ja toimitilakiinteistöille.
 
Lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV
HÖYLÄ IV energiatehokkuussopimus kattaa lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan eli öljylämmityskiinteistöt. Sopimuksen osapuolia ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Öljy- ja biopolttoaineala sekä suurimmat lämmityspolttonesteitä toimittavat yhtiöt. Lisäksi sopimuksen toimeenpanoon ovat sitoutuneet Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.
 

KUTTERI II -ohjelma

Kutteri-ohjelman sopimus on laadittu Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) edellyttämän biokattilaneuvonnan toteuttamiseksi Suomessa. Sopimus luo edellytykset bioenergialämmitysjärjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyvälle neuvonnalle ja opastukselle. Neuvonta koskee kaikkia alle 1 megawatin biokattiloita.

Kutteri II -ohjelma on laadittu vuosille 2017–2020. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Bioenergia ry.  Toimintaa ohjaa ja rahoittaa ympäristöministeriö. Neuvontaa tarjoavat Bioenergia ry, Lämmitysenergiayhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, TTS työtehoseura, Ariterm Oy ja Laatukattila Oy.

Bioenergia-alan toimivat organisaatiot voivat liittyä sopimukseen.

Lisätietoa Kutteri II-ohjelmasta

Sopimukset ja toimenpideohjelmat
Sopimuksen toimeenpano alkoi 1.1.2017 ja se on voimassa 31.12.2025 saakka.
Tutustu energiatehokkuussopimuksiin, oman alasi toimenpideohjelmaan ja liittymisdokumenttiin ja liity mukaan!
 
HUOM! Sähköisesti täytettäviin liittymisdokumentteihin on lisätty täytettäviä lomakekenttiä ja erillinen täyttöohje. Ne toimivat parhaiten, kun tallennat PDF:n omalle koneellesi.
 
Liittymistä koskavat kysymykset voit lähettää sähköpostilla kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi.

Lataa tästä käyttöösi oman alasi sopimusdokumentit. Oletuksena näet kaikkien alojen sopimukset, toimenpideohjelmat ja liittymisdokumentit.

Rajaa alla olevista tippuvalikoista sivulla näytettäviä dokumentteja (kategoria / toimiala).

Kategoria Toimiala Tiedosto Lataa
Liittymisdokumentit Kiinteistöala Asuinkiinteistöt, VAETS – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Kiinteistöala Asuinkiinteistöt, VAETS – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Autoala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Autoala – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Elinkeinoelämä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Elintarviketeollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Elintarviketeollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiantuotanto – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiantuotanto – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiapalvelut – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiapalvelut – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, EK – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Kaupan ala – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Kaupanala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Kemianteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Kemianteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Kiinteistöala Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Kunta-ala Kunta-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Sopimukset Kunta-ala Kunta-alan energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Matkailu- ja ravintola-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Matkailu- ja ravintolapalvelut – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Öljyala Öljyalan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Puutuoteteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Puutuoteteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Teknologiateollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Teknologiateollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Kiinteistöala Toimitilakiinteistöt, TETS – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Kiinteistöala Toimitilakiinteistöt, TETS – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Yleinen palveluala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Yleinen palveluala – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Yleinen teollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Yleinen teollisuus– toimenpideohjelma Avaa
Viimeksi päivitetty 23.8.2019
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial