Extranet-valikko
VALIKKO
Liittyjälle

Energian tehokas käyttö on järkevää. Se leikkaa turhia kuluja ja lisää toiminnan kannattavuutta. Sopimukseen liittyneillä on myös mahdollisuus saada valtion tukea omille energiatehokkuusinvestoinneilleen.

Tarpeenmukainen energiankäyttö on vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Liity sopimukseen ja tehosta energiankäyttöäsi – osoitat oman vastuullisuutesi ja rakennat myönteistä julkisuuskuvaa.

Hyödyt liittyjälle
Euroja energiatehokkuudesta
Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Fiksu ja tehokas energiankäyttö on yritykselle ja kunnalle hyödyllinen voimavara, joka auttaa turhien kulujen karsinnassa.

 

Vapaaehtoisuus – pakkoa parempi vaihtoehto
Vapaaehtoisuus on vaihtoehto uudelle lainsäädännölle tai muille uusille pakkokeinoille. Se on yritykselle ja kunnalle joustavampi ja mielekkäämpi keino toteuttaa energiatehokkuustoimia ja -investointeja tarvelähtöisesti, omassa tahdissa.
 
Vapaaehtoisuuden myötä Suomessa on mahdollisuus välttää kansainvälisestä kehityksestä poikkeava kansallinen lainsäädäntö tai muut pakkokeinot, jotka voisivat heikentää yritysten kilpailukykyä. Vapaaehtoisuus edellyttää, että uuteen sopimukseen liittyvien energiankäyttö kattaa riittävä määrän Suomen energiankäytöstä ja energiatehokkuustoimia toteutetaan ja raportoidaan aktiivisesti.

 

Valtion tuki liittyneille
Valtio tukee tapauskohtaisesti uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on jatkossakin mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille ja kunnille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen.
 
 
 
Hyödyllinen toimintatapa
Sopimuksen vauhdittama tehokas energiankäyttö nivoutuu luontevaksi osaksi johtamisjärjestelmiä ja niissä asetettuja tavoitteita. Se auttaa viemään energian tehokasta käyttöä jatkuvasti paremmalle tasolle ja ohjaa toimintaa jatkuvasti energiatehokkaampaan suuntaan. Otollisissa olosuhteissa ja oikein johdettuna hyödyllinen toimintatapa voi muuttua kustannussäästöjen lisäksi strategiseksi kilpailutekijäksi tai uudeksi liiketoiminnaksi.
 
 
Ilmastokuorma vähenee
Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö on vastuullista. Se vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.
 
Sopimustoiminta nivoo yrityksissä ja kunnissa tehtävän energiatehokkuustyön osaksi isompaa kokonaisuutta. Se on konkreettinen osa Suomessa ja maailmanlaajuisesti tehtävää ilmastonmuutoksen vastaista työtä.
 
 
Vahvista mielikuvaa vastuullisuudesta
Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö rakentaa sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä tai kunnasta vastuullisena toimijana. Tavoitteellinen energiatehokkuus kiinnostaa monia yritysten ja kuntien sidosryhmiä henkilöstöstä ja asiakkaista aina omistajiin ja rahoittajiin asti.
 
 
Helpotuksia velvoitteisiin
Energiatehokkuussopimus kannustaa jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Tästä syystä sopimukseen liittyneet ympäristölupavelvolliset yritykset välttyvät erillisiltä energiatehokkuuteen liittyviltä vaatimuksilta ympäristöluvissa.
 
Suuren yrityksen katsotaan täyttävän energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 §:n vaatimukset pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, mikäli yritys on liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja se on ottanut käyttöön ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän, jonka ei tarvitse olla sertifioitu.
 
Velvoitteet liittyjälle
Liittyjän tavoite
Liittyvä yritys/kunta asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen vuodelle 2020. Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiankäytöstä.
 • Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä.
 • Vuosina 2014–2016 toteutettujen ja raportoitujen energiatehokkuustoimien säästöt voi halutessaan ottaa huomioon asettamalla vuodelle 2025 energiamääräisen (MWh) tavoitteen, joka vastaa 10,5 % liittyjän energiankäytöstä ja välitavoitteen vuodelle 2020, joka vastaa 7 % liittyjän energiankäytöstä.
Tavoitevuosina 2020 ja 2025 liittyjän energiankäytön ei edellytetä olevan sopimukseen liittymistilannetta alempi.
Huom! Energiavaltaisen teollisuuden, energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien tavoitteiden asettaminen eroaa tässä esitetystä.
Liittymisasiakirjan liitteenä olevissa liittymistiedoissa on ohjeistettu tavoitteen asettaminen tarkemmin.
 
 
Liittyjän velvoitteet
Liittyvä yritys/kunta sisällyttää energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen osaksi käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia.
Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu, kun se on teknisesti ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista:
 • Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun.
 • Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen.
 • Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen.
 • Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa.
 • Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.
 • Vuosittaiseen raportointiin.
 • Liittynyt yritys/kunta pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 • Liittynyt yritys tai kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.

 

Jokainen energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys tai kunta toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi. Yritysten toimenpiteet ja velvoitteet on käsitelty tarkemmin kussakin toimenpideohjelmassa ja kunta-alan liittyjille Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa.
Miten liityt mukaan?
Näin liityt sopimukseen
 1. Yritys tutustuu Elinkeinoelämän/kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, oman alansa toimenpideohjelmaan ja liittymisdokumenttiin (sis. yrityksen liittymisasiakirjan + liittymistiedot). Kunta, kaupunki tai kuntayhtymä tutustuu Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja liittymisdokumenttiin (sis. liittyjän energiatehokkuussopimus + liittymistiedot).
 2. Liittyjä kerää ja täyttää sopimusalakohtaisessa liittymisdokumentissa edellytetyt tiedot, jotka sisältävät myös sopimuksen mukaisen liittyjäkohtaisen ohjeellisen energiansäästötavoitteen.
 3. Yritys toimittaa allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn liittymisdokumentin kahtena kappaleena toimialaliitolle asiakirjassa mainittuun osoitteeseen. Kunta, kaupunki tai kuntayhtymä toimittaa allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn liittymisdokumentin kahtena kappaleena Energiavirastoon.
 4. Yrityksen liittymisdokumentti tarkastetaan toimialaliitossa. Kunnan, kaupungin tai kuntayhtymän liittymisdokumentti tarkastetaan Energiavirastossa.
 5. Yritys liitetään energiatehokkuussopimukseen, kun toimialaliitto on todennut liittymisasiakirjan ja liittymistiedot asianmukaisiksi, hyväksynyt ja allekirjoittanut liittymisasiakirjan ja toimittanut siitä jäljennöksen Motivaan merkittäväksi liittymisrekisteriin. Kunta, kaupunki tai kuntayhtymä liitetään Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, kun Energiavirasto on todennut allekirjoitetun Liittyjän energiatehokkuussopimuksen ja liittymistiedot asianmukaisiksi, allekirjoittanut puolestaan Liittyjän energiatehokkuussopimuksen ja toimittanut jäljennöksen niistä Motivaan merkittäväksi liittymisrekisteriin.


HUOM! Sähköisesti täytettäviin liittymisdokumentteihin on lisätty täytettäviä lomakekenttiä ja erillinen täyttöohje. Täytettävät kentät toimivat parhaiten, kun tallennat lomakkeen omalle koneellesi ja täytät sen PDF-muodossa Adobe Acrobat tai Acrobat Reader -ohjelmalla.

 

Lataa tästä käyttöösi oman alasi sopimusdokumentit. Oletuksena näet kaikkien alojen sopimukset, toimenpideohjelmat ja liittymisdokumentit.

Rajaa alla olevista tippuvalikoista sivulla näytettäviä dokumentteja (kategoria / toimiala).


Kategoria Toimiala Tiedosto Lataa
Liittymisdokumentit Kiinteistöala Asuinkiinteistöt, VAETS – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Kiinteistöala Asuinkiinteistöt, VAETS – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Autoala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Autoala – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Elinkeinoelämä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Elintarviketeollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Elintarviketeollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiantuotanto – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiantuotanto – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiapalvelut – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Energia-ala Energiapalvelut – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, EK – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Energiavaltainen teollisuus, metsäteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Kaupan ala – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Kaupanala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Kemianteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Kemianteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Kiinteistöala Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Kunta-ala Kunta-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Sopimukset Kunta-ala Kunta-alan energiatehokkuussopimus Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Matkailu- ja ravintola-ala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Matkailu- ja ravintolapalvelut – toimenpideohjelma Avaa
Sopimukset Öljyala Öljyalan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Puutuoteteollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Puutuoteteollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Teknologiateollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Teknologiateollisuus – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Kiinteistöala Toimitilakiinteistöt, TETS – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Kiinteistöala Toimitilakiinteistöt, TETS – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Palveluala Yleinen palveluala – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Palveluala Yleinen palveluala – toimenpideohjelma Avaa
Liittymisdokumentit Elinkeinoelämä, Teollisuus Yleinen teollisuus – liittymisdokumentti (Täytettävä) Avaa
Toimenpideohjelmat Elinkeinoelämä, Teollisuus Yleinen teollisuus– toimenpideohjelma Avaa
Viimeksi päivitetty 8.8.2019
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial