Extranet-valikko
VALIKKO
Energieffektivitetsavtalen

I Finland inleds en ny avtalsperiod för energieffektivering för åren 2017–2025.

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del i Finlands energi- och klimatstrategi och det huvudsakliga medlet för att främja effektiv användning av energi i Finland. Ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.

Frivilliga avtal är det sätt som staten och samhällssektorerna gemensamt har valt för att uppfylla internationellt uppsatta åligganden om energieffektivering.  Med en heltäckande och resultatbärande avtalsverksamhet är det också i fortsättningen möjligt att uppnå åliggandena utan ny lagstiftning eller andra tvångsåtgärder.

Avtalsperioden för energieffektivering för åren 2017-2025 fortsätter det avtal för perioden 2008–2016 som löper ut i år.

Näringslivets
Energieffektivitetsavtal
Industri
Energiintensiv industri | Livsmedelsindustrin | Kemiindustrin | Teknologiindustrin | Träproduktsindustrin | General -industri
Energisektorn
Energiproduktion | Energitjänster
Servicesektorn
Handeln | Turism- och restaurang | Bilbranschen | General – service
Fastighetssektorns
Energieffektivitetsavtal
Verksamhetslokaler
Hyresbostäder
Kommunsektorns
Energieffektivitetsavtal
Städer & kommuner
Kommunförbund
Oljebranschens
Energieffektivitetsavtal
Distribution of flytande bränslen
Oljeuppvärmda byggnader
Bakgrund

En mer ansvarsfull morgondag

Effektiv användning av energi är ett av de viktigaste medlen för att avvärja klimatförändringen. Den internationellt kända, nödvändiga åtgärden och det primära bränslet (”first fuel”) för målsättningen att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen.

Effektiv och rimlig energianvändning sparar på kostnader och förbättrar lönsamheten i verksamheten.

Mot ett energismart Finland

Frivilliga energieffektivitetsavtal är i Finland ett viktigt medel att uppfylla EU:s krav på effektivare användning av energi enligt energieffektivitetsdirektivet (EED). Med Energieffektivitetsavtalen täcks över hälften av det mål för energibesparing som enligt energieffektivitetsdirektivets 7 artikel binder Finland för perioden 2014–2020. Avtalsverksamheten stöder också de åtgärder för att genomföra åligganden som anges i övriga artiklar i direktivet, samt stöder ytterligare genomförandet av Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).
De energibesparingar som avtalsverksamheten leder till stöder minskningen av Finlands växthusgasutsläpp. De främjar också internationella målsättningar att utöka användningen av förnybar energi.  Effektiv energianvändning främjar också Finlands försörjningsberedskap och energisjälvförsörjning. Samtidigt skapar effektiv energianvändning grön tillväxt och öppnar marknaden för lösningar med ren teknologi.

Energieffektiviseringsdirektivet EED, 2012/27/EU

Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, 2010/31/EU

 

Frivillighet fungerar

Energibesparingar och energieffektivitet har främjats genom avtal mellan staten och de olika branscherna redan från och med 1990-talet. Finland är ett av många länder i Europa där frivilliga energieffektivitetsavtal fungerar och skapar resultat.

Tack vare de goda resultaten fortsätter Finland på den frivilliga linjen åren 2017–2025. Förutsättningen är att avtalsverksamheten fortsätter vara omfattande och uppfyller uppställda målsättningar för effektivare energianvändning. I praktiken förutsätter detta att ett omfattande antal företag och kommuner ansluter sig till de nu kommande avtalen redan i början av avtalsperioden som inleds 2017, och att dessa aktörer aktivt implementerar energieffektiveringsåtgärder.

Grunden till avtalen

Med sikte på fortsatt förbättring

Målsättningen med avtalen är att styra företag och samfund mot en fortsatt effektiverad energianvändning. De som ansluter sig till ett avtal ställer själva upp ett volymmässigt mål på energibesparing och vidtar åtgärder för att uppnå detta mål.

Staten stöder de som ansluter sig till avtalen

Staten stöder ibruktagandet av ny energieffektiv teknologi och enligt bedömning från fall till fall också andra energieffektiveringsinvesteringar som anslutna företag och kommuner gör samt andras än storföretags energikartläggningar.

Vikten av att rapportera åtgärder och resultat

De som har anslutit sig till avtalen rapporterar årligen i uppföljningssystemet om de energieffektiveringsåtgärder som har vidtagits samt om övrig verksamhet som syftar till att förbättra energieffektiviteten.

Med hjälp av rapporterad avtalsverksamhet rapporterar Finland årligen vidare till EU om genomförandet av energibesparingar. Varje genomförd och rapporterad effektiveringsåtgärd för energianvändning är viktigt.

Energieffektivitetsavtal 2017–2025

Fyra avtal inleds

De fyra energieffektivitetsavtal som gäller perioden 2017–2025 omfattar näringslivet (industrin, energisektorn, den privata servicesektorn), fastighetssektorn, kommunsektorn samt distributionen av flytande uppvärmningsbränslen.

Näringslivets energieffektivitetsavtal 2017–2025

Näringslivets energieffektivitetsavtal är ett avtal mellan staten och näringslivet om effektiv energianvändning. De aktörer som förbundit sig till avtalet är arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten samt Finlands Näringsliv EK och bland dess branschförbund Livsmedelsförbundet rf, Finsk Energiindustri rf, Kemiindustrin rf, Skogsindustrin rf, Teknologiindustrin rf, Finsk Handel, Turism- och restaurangförbundet MaRa rf och Bilbranschens Centralförbund rf.

Företag ansluter sig till näringslivets avtalsverksamhet för energieffektivitet genom att underteckna det separata anslutningsdokumentet i åtgärdsprogrammet inom sitt eget verksamhetsområde och genom att förbinda sig till att effektivera sin energianvändning enligt de åtgärder och målsättningar som läggs fram i dokumentet.

Åtgärdsprogram har gjorts upp för:

 • den energiintensiva industrin
 • livsmedelsindustrin
 • kemiindustrin
 • teknologiindustrin
 • träproduktsindustrin
 • allmänna industrin
 • energiproduktion
 • energitjänster
 • bilbranschen
 • handelssektorn
 • turism- och restaurangservice samt
 • offentliga tjänstesektorn

Därutöver kan företag vars verksamhetsområde inte har något eget åtgärdsprogram ansluta sig till det allmänna åtgärdsprogrammet för industrin respektive servicesektorn.

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal 2017–2025

Kommunsektorns energieffektivitetsavtal är ett avtal mellan arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Kommunförbundet och gäller effektivare energianvändning inom den kommunala sektorn.

Kommuner, städer och samkommuner undertecknar ett anslutarspecifikt Energieffektivitetsavtal där de förbinder sig till åtgärderna och målsättningarna i Kommunsektorns energieffektivitetsavtal. I enlighet med avtalet ansluts den anslutande partens bostadsbestånd i första hand till åtgärdsprogrammet för hyresbostäder i Fastighetssektorns energieffektivitetsavtal.

Fastighetssektorns energieffektivitetsavtal 2017–2025

Inom fastighetssektorn har arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, energimyndigheten samt RAKLI avtalat om effektivering av energianvändning gällande hyresbostadsfastigheter och fastigheter med verksamhetslokaler. Primärt kan RAKLI:s medlemsföretag ansluta sig till fastighetssektorns energieffektivitetsavtal men kommuner som ansluter sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal ansluter i första hand sitt bostadsbestånd till åtgärdsprogrammet för bostadsfastigheter.

Företag ansluter sig till fastighetssektorns avtalsverksamhet för energieffektivitet genom att underteckna det separata anslutningsdokumentet i åtgärdsprogrammet för bostadsfastigheter ellerför fastigheter med verksamhetslokaler, samt genom att förbinda sig till att effektivera sin energianvändning enligt de åtgärder och målsättningar som läggs fram i respektive dokument.
Åtgärdsprogram har gjorts upp för bostadsfastigheter respektive för fastigheter med verksamhetslokaler.

Energieffektivitetsavtalet HÖYLÄ IV för distribution av flytande uppvärmningsbränslen

Energieffektivitetsavtalet HÖYLÄ IV omfattar distributionen av flytande uppvärmningsbränslen, dvs. oljeuppvärmda fastigheter. Avtalsparter är arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt olje- och biodrivmedelsbranschen och de största producenterna av flytande uppvärmningsbränslen. Vidare har Oljebranschens servicecentral AB och Uppvärmningsföreningen rf förbundit sig att genomföra avtalet.

Avtal och åtgärdsprogram

Avtalets genomförande inleds i början av 2017 och gäller till och med slutet av 2025.

Bekanta er med energieffektivitetsavtalen och åtgärdsprogrammen (på finska/på engelska).

Anslutande part Kommunsektorns energieffektivitetsavtal 2017-2025

 

Lataa tästä käyttöösi oman alasi sopimusdokumentit. Oletuksena näet kaikkien alojen sopimukset, toimenpideohjelmat ja liittymisdokumentit.

Rajaa alla olevista tippuvalikoista sivulla näytettäviä dokumentteja (kategoria / toimiala).

Yhtään hakutulosta ei valitettavasti löytynyt
Viimeksi päivitetty 22.3.2019